6.5 Tổ Lý - Hóa

 • ĐÀO THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN
 • Đỗ Thị Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN
 • Đỗ Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN
 • Đỗ Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN
 • Đồng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN