TỔ LÝ – HÓA VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC THEO PHƯƠNG CHÂM “NGHỈ ĐẾN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG NGHỈ DẠY, NGHỈ HỌC”