A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOA BIỂU CHÍNH KHÓA CƠ SỞ 1_dành cho HS (Thực hiện từ 02/3/2020)

Thời Khóa biểu CS 1 thực hiện từ 02/3/2020 (dành cho học sinh)

Mục lục

 

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A1
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Giao T
Tiếng Anh
Uyên
Vật lí
Hà L
Thể dục
Anh TD
Toán
Giao T
Thứ BaTin học
Đ Ngân
Thể dục
Anh TD
Tiếng Anh
Uyên
Lịch Sử
Hảo
Hóa học
Huyền H
Thứ TưTin học
Đ Ngân
Ngữ văn
Nhung V
Toán
Giao T
Lịch Sử
Hảo
Thứ NămTiếng Anh
Uyên
GDCD
Thùy
Ngữ văn
Nhung V
Địa Lí
Hiền
-x-
Thứ SáuHóa học
Huyền H
Sinh học
Thoàn
Công nghệ
Văn
Toán
Giao T
Vật lí
Hà L
Thứ BảyNgữ văn
Nhung V
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GD QP-AN
Triệu
Sinh hoạt
Giao T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A2
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hà L
Vật lí
Hà L
Toán
Huyên T
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Công nghệ
Văn
Thứ BaGDCD
Thùy
Ngữ văn
Diệp V
Thể dục
Anh TD
Vật lí
Hà L
Thứ TưThể dục
Anh TD
Tiếng Anh
Giang
Tin học
Đ Ngân
Toán
Huyên T
Thứ NămNgữ văn
Diệp V
Tin học
Đ Ngân
Hóa học
Huyền H
Lịch Sử
Khoa
-x-
Thứ SáuSinh học
Thoàn
Hóa học
Huyền H
Địa Lí
Hiền
Lịch Sử
Khoa
Tiếng Anh
Giang
Thứ BảyTiếng Anh
Giang
Ngữ văn
Diệp V
GD QP-AN
Triệu
Toán
Huyên T
Sinh hoạt
Hà L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A3
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nhung V
Ngữ văn
Nhung V
Toán
Giao T
GDCD
Thùy
Thứ BaTiếng Anh
Uyên
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thể dục
Chương
Hóa học
Chuyên
Lịch Sử
Hảo
Thứ TưTiếng Anh
Uyên
Hóa học
Chuyên
Lịch Sử
Hảo
Ngữ văn
Nhung V
Thứ NămTin học
Đ Ngân
Sinh học
Thoàn
Vật lí
Tính
Ngữ văn
Nhung V
-x-
Thứ SáuVật lí
Tính
Tin học
Đ Ngân
Tiếng Anh
Uyên
Địa Lí
Thuý
Toán
Giao T
Thứ BảyThể dục
Chương
GD QP-AN
Triệu
Toán
Giao T
Công nghệ
Văn
Sinh hoạt
Nhung V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A4
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Huyên T
Công nghệ
Văn
Sinh học
Tuyến
Toán
Huyên T
Thứ BaNgữ văn
Nga V
Tin học
Đ Ngân
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GDCD
Thùy
Thứ TưToán
Huyên T
Tiếng Anh
Uyên
Vật lí
Tính
GD QP-AN
Triệu
Ngữ văn
Nga V
Thứ NămLịch Sử
Khoa
Địa Lí
Hiền
Thể dục
Chương
Tiếng Anh
Uyên
-x-
Thứ SáuTiếng Anh
Uyên
Vật lí
Tính
Tin học
Đ Ngân
Hóa học
Chuyên
Lịch Sử
Khoa
Thứ BảyNgữ văn
Nga V
Hóa học
Chuyên
Toán
Huyên T
Thể dục
Chương
Sinh hoạt
Huyên T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A5
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hảo
Tin học
Đ Ngân
GD QP-AN
Triệu
GDCD
Thùy
Toán
Cường
Thứ BaĐịa Lí
Thuý
Vật lí
Tính
Sinh học
Tuyến
Toán
Cường
Thứ TưNgữ văn
Nhung V
Tin học
Đ Ngân
Thể dục
Chương
Vật lí
Tính
Tiếng Anh
Uyên
Thứ NămNgữ văn
Nhung V
Tiếng Anh
Uyên
Công nghệ
Văn
-x-
Thứ SáuHóa học
Chuyên
Thể dục
Chương
Lịch Sử
Hảo
Tiếng Anh
Uyên
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thứ BảyHóa học
Chuyên
Lịch Sử
Hảo
Toán
Cường
Ngữ văn
Nhung V
Sinh hoạt
Hảo
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A6
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Diệp V
Lịch Sử
Khoa
Toán
Cường
Tiếng Anh
Uyên
Hóa học
Huyền H
Thứ BaThể dục
Chương
GDCD
Thùy
GD QP-AN
Triệu
Vật lí
Hà L
Tin học
Đ Ngân
Thứ TưĐịa Lí
Thuý
Sinh học
Tuyến
Tiếng Anh
Uyên
Toán
Cường
Tin học
Đ Ngân
Thứ NămHóa học
Huyền H
Vật lí
Hà L
Ngữ văn
Diệp V
Thể dục
Chương
-x-
Thứ SáuLịch Sử
Khoa
Tiếng Anh
Uyên
Ngữ văn
Diệp V
Công nghệ
Văn
Thứ BảyToán
Cường
Ngữ văn
Diệp V
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Sinh hoạt
Diệp V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A7
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hiền
Lịch Sử
Hảo
Ngữ văn
Dung V
Tin học
Đ Ngân
Tiếng Anh
Uyên
Thứ BaToán
Bằng
Ngữ văn
Dung V
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thứ TưNgữ văn
Dung V
Lịch Sử
Hảo
Toán
Bằng
Tiếng Anh
Uyên
Sinh học
Tuyến
Thứ NămToán
Bằng
Tiếng Anh
Uyên
Công nghệ
Văn
Thể dục
Anh TD
-x-
Thứ SáuThể dục
Anh TD
GD QP-AN
Triệu
Hóa học
Chuyên
Vật lí
Hà L
Tin học
Đ Ngân
Thứ BảyĐịa Lí
Hiền
GDCD
Ngọc
Vật lí
Hà L
Hóa học
Chuyên
Sinh hoạt
Hiền
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A8
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nga V
Thể dục
Anh TD
Công nghệ
Văn
Vật lí
Hà L
Lịch Sử
Khoa
Thứ BaSinh học
Tuyến
Hóa học
Chuyên
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Tiếng Anh
Trang
Tin học
Biển
Thứ TưHóa học
Chuyên
Địa Lí
Thuý
Ngữ văn
Nga V
Tiếng Anh
Trang
Toán
Bằng
Thứ NămTin học
Biển
Thể dục
Anh TD
Toán
Bằng
Vật lí
Hà L
-x-
Thứ SáuToán
Bằng
GD QP-AN
Triệu
Ngữ văn
Nga V
Thứ BảyTiếng Anh
Trang
Ngữ văn
Nga V
Lịch Sử
Khoa
GDCD
Ngọc
Sinh hoạt
Nga V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A9
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tuyến
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Ngữ văn
Nga V
Hóa học
Chuyên
Tiếng Anh
Trang
Thứ BaThể dục
Anh TD
Địa Lí
Thuý
Tin học
Biển
Sinh học
Tuyến
Tiếng Anh
Trang
Thứ TưNgữ văn
Nga V
GD QP-AN
Triệu
Hóa học
Chuyên
Toán
Cường
Thứ NămThể dục
Anh TD
Công nghệ
Văn
Vật lí
Hà L
Tin học
Biển
-x-
Thứ SáuLịch Sử
Hảo
Tiếng Anh
Trang
GDCD
Ngọc
Toán
Cường
Thứ BảyLịch Sử
Hảo
Vật lí
Hà L
Ngữ văn
Nga V
Toán
Cường
Sinh hoạt
Tuyến
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A10
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Văn
Ngữ văn
Diệp V
Sinh học
Thoàn
Hóa học
Chuyên
Thứ BaTin học
Biển
Tiếng Anh
Trang
Thể dục
Anh TD
GD QP-AN
Triệu
Vật lí
Tính
Thứ TưToán
Huân
Thể dục
Anh TD
Hóa học
Chuyên
Lịch Sử
Hảo
Tiếng Anh
Trang
Thứ NămToán
Huân
Ngữ văn
Diệp V
Tin học
Biển
Vật lí
Tính
-x-
Thứ SáuTiếng Anh
Trang
Toán
Huân
Công nghệ
Văn
Địa Lí
Thuý
Thứ BảyNgữ văn
Diệp V
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GDCD
Ngọc
Lịch Sử
Hảo
Sinh hoạt
Văn
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A1
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hải
Hóa học
Sang
Công nghệ
Hoa CN
Địa Lí
Trung
Toán
Thái
Thứ BaNgữ văn
Hiếu
Tin học
Tuyết T
GD QP-AN
Giao G
Toán
Thái
Thứ TưToán
Thái
Vật lí
Hải
Ngữ văn
Hiếu
Tiếng Anh
Mỹ
Thứ NămGDCD
Thùy
Lịch Sử
Khoa
Thể dục
Anh TD
Ngữ văn
Hiếu
-x-
Thứ SáuVật lí
Hải
Tiếng Anh
Mỹ
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thể dục
Anh TD
Sinh học
Tuyết
Thứ BảyCông nghệ
Hoa CN
Tiếng Anh
Mỹ
Hóa học
Sang
Tin học
Tuyết T
Sinh hoạt
Hải
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A2
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Yến S
Tin học
Tuyết T
Toán
Thái
Công nghệ
Hoa CN
Ngữ văn
V.Anh
Thứ BaHóa học
Sang
Ngữ văn
V.Anh
GD QP-AN
Giao G
GDCD
Thùy
Tin học
Tuyết T
Thứ TưTiếng Anh
Lương
Vật lí
Hải
Sinh học
Tuyết
Công nghệ
Hoa CN
Địa Lí
Thuý
Thứ NămToán
Thái
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Lương
-x-
Thứ SáuThể dục
Nam
Tiếng Anh
Lương
Toán
Thái
Ngữ văn
V.Anh
Thứ BảyTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thể dục
Nam
Vật lí
Hải
Lịch Sử
Yến S
Sinh hoạt
Yến S
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A3
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Sang
Toán
Tĩnh
Tiếng Anh
Mỹ
Tin học
Tuyết T
Thứ BaVật lí
Hương L
Thể dục
Nam
Công nghệ
Hoa CN
Tiếng Anh
Mỹ
Ngữ văn
Dung V
Thứ TưTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GDCD
Thùy
Ngữ văn
Dung V
Vật lí
Hương L
Công nghệ
Hoa CN
Thứ NămGD QP-AN
Giao G
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Mỹ
Lịch Sử
Yến S
-x-
Thứ SáuSinh học
Tuyết
Ngữ văn
Dung V
Toán
Tĩnh
Hóa học
Sang
Thứ BảyThể dục
Nam
Tin học
Tuyết T
Địa Lí
Trung
Toán
Tĩnh
Sinh hoạt
Sang
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A4
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tĩnh
Tiếng Anh
Lương
Thể dục
Nam
Tin học
Tuyết T
Toán
Tĩnh
Thứ BaCông nghệ
Hoa CN
Tiếng Anh
Lương
Ngữ văn
Hiếu
Địa Lí
Thuý
Vật lí
Hải
Thứ TưVật lí
Hải
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Hóa học
Huy
Tiếng Anh
Lương
Ngữ văn
Hiếu
Thứ NămLịch Sử
Yến S
Ngữ văn
Hiếu
GD QP-AN
Giao G
-x-
Thứ SáuToán
Tĩnh
Hóa học
Huy
Sinh học
Thoàn
Thể dục
Nam
GDCD
Thùy
Thứ BảyToán
Tĩnh
Tin học
Tuyết T
Công nghệ
Hoa CN
Sinh hoạt
Tĩnh
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A5
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Ngân T
Thể dục
Nam
Sinh học
Thoàn
Lịch Sử
Khoa
Công nghệ
Hoa CN
Thứ BaTiếng Anh
Lương
Vật lí
Hải
Địa Lí
Thuý
Tin học
Tuyết T
Ngữ văn
Hiếu
Thứ TưNgữ văn
Hiếu
Thể dục
Nam
Toán
Ngân T
Thứ NămNgữ văn
Hiếu
GD QP-AN
Giao G
Tiếng Anh
Lương
Hóa học
Huy
-x-
Thứ SáuTiếng Anh
Lương
Toán
Ngân T
Hóa học
Huy
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GDCD
Hường S
Thứ BảyTin học
Tuyết T
Công nghệ
Hoa CN
Toán
Ngân T
Vật lí
Hải
Sinh hoạt
Ngân T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A6
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thuý
Tiếng Anh
Mỹ
Tin học
Tuyết T
Thể dục
Nam
Hóa học
Huy
Thứ BaTin học
Tuyết T
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT2
Thể dục
Nam
Công nghệ
Anh K
Toán
Hoà
Thứ TưVật lí
Hương L
Toán
Hoà
Địa Lí
Thuý
Ngữ văn
Dung V
Công nghệ
Anh K
Thứ NămSinh học
Thoàn
Hóa học
Huy
GD QP-AN
Giao G
Tiếng Anh
Mỹ
-x-
Thứ SáuLịch Sử
Yến S
GDCD
Yến S
Toán
Hoà
Ngữ văn
Dung V
Thứ BảyNgữ văn
Dung V
Tiếng Anh
Mỹ
Vật lí
Hương L
Sinh hoạt
Thuý
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A7
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hoài
GD QP-AN
Giao G
Tiếng Anh
Mỹ
Hóa học
Huy
Địa Lí
Trung
Thứ BaCông nghệ
Anh K
Toán
Hoà
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT2
Tin học
HươngT
Vật lí
Hương L
Thứ TưCông nghệ
Anh K
Tiếng Anh
Mỹ
Thể dục
Anh TD
Toán
Hoà
Vật lí
Hương L
Thứ NămToán
Hoà
Hóa học
Huy
Ngữ văn
Hoài
-x-
Thứ SáuNgữ văn
Hoài
Thể dục
Anh TD
Tiếng Anh
Mỹ
Lịch Sử
Yến S
Thứ BảyGDCD
Hường S
Tin học
HươngT
Sinh học
Thoàn
Ngữ văn
Hoài
Sinh hoạt
Hoài
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A8
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Khoa
Ngữ văn
V.Anh
Toán
Ngân T
Công nghệ
Anh K
Tiếng Anh
Lương
Thứ BaTin học
HươngT
Toán
Ngân T
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT2
Ngữ văn
V.Anh
Thứ TưThể dục
Nam
Vật lí
Hương L
Ngữ văn
V.Anh
Tiếng Anh
Lương
Thứ NămCông nghệ
Anh K
Địa Lí
Trung
Sinh học
Thoàn
Tin học
HươngT
-x-
Thứ SáuToán
Ngân T
Lịch Sử
Khoa
GD QP-AN
Giao G
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Lương
Thứ BảyVật lí
Hương L
GDCD
Hường S
Thể dục
Nam
Hóa học
Sang
Sinh hoạt
Khoa
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A9
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hoa CN
Ngữ văn
Hoài
Tiếng Anh
Lương
Tin học
HươngT
Thứ BaThể dục
Nam
GDCD
Hường S
Tiếng Anh
Lương
Toán
Hoà
Công nghệ
Hoa CN
Thứ TưGD QP-AN
Giao G
Thể dục
Nam
Công nghệ
Hoa CN
Hóa học
Huy
Toán
Hoà
Thứ NămTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Ngữ văn
Hoài
Sinh học
Tuyết
Địa Lí
Trung
-x-
Thứ SáuToán
Hoà
Tiếng Anh
Lương
Hóa học
Huy
Vật lí
Hương L
Thứ BảyLịch Sử
Yến S
Vật lí
Hương L
Ngữ văn
Hoài
Tin học
HươngT
Sinh hoạt
Hoa CN
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A10
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hương L
GDCD
Hường S
Tiếng Anh
Lương
Tin học
HươngT
Ngữ văn
Dung V
Thứ BaSinh học
Tuyết
Vật lí
Hương L
Toán
Thái
Thể dục
Nam
Tiếng Anh
Lương
Thứ TưHóa học
Huy
Ngữ văn
Dung V
Tiếng Anh
Lương
Toán
Thái
Thứ NămHóa học
Huy
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Địa Lí
Trung
Công nghệ
Anh K
-x-
Thứ SáuGD QP-AN
Giao G
Toán
Thái
Thể dục
Nam
Vật lí
Hương L
Công nghệ
Anh K
Thứ BảyTin học
HươngT
Lịch Sử
Yến S
Ngữ văn
Dung V
Sinh hoạt
Hương L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A1
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nga T
Ngữ văn
Thanh
Toán
Nga T
Sinh học
Tuyến
Công nghệ
Anh K
Thứ BaNgữ văn
Thanh
Tiếng Anh
Quỳnh
Toán
Nga T
Thứ TưĐịa Lí
Anh Đ
Toán
Nga T
GD QP-AN
Giao G
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Tiếng Anh
Quỳnh
Thứ NămThể dục
Chương
Tin học
HươngT
Địa Lí
Anh Đ
Hóa học
Thắm H
-x-
Thứ SáuLịch Sử
Ngọc
Tiếng Anh
Quỳnh
Thể dục
Chương
GDCD
Thùy
Vật lí
Anh L
Thứ BảyHóa học
Thắm H
Sinh học
Tuyến
Vật lí
Anh L
Ngữ văn
Thanh
Sinh hoạt
Nga T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A2
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Huyền H
Hóa học
Huyền H
Vật lí
Anh L
Thể dục
Hằng
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thứ BaTiếng Anh
Quỳnh
Tiếng Anh
Quỳnh
Hóa học
Huyền H
Ngữ văn
L.Hoa
Tin học
HươngT
Thứ TưSinh học
Tuyến
Tiếng Anh
Quỳnh
Địa Lí
Anh Đ
GD QP-AN
Giao G
Toán
Nga T
Thứ NămLịch Sử
Hường S
Ngữ văn
L.Hoa
Địa Lí
Anh Đ
-x-
Thứ SáuToán
Nga T
GDCD
Thùy
Vật lí
Anh L
Công nghệ
Anh K
Ngữ văn
L.Hoa
Thứ BảySinh học
Tuyến
Thể dục
Hằng
Toán
Nga T
Sinh hoạt
Huyền H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A3
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thanh
Tin học
HươngT
Địa Lí
Trung
GD QP-AN
Giao G
Lịch Sử
Hường S
Thứ BaThể dục
Hằng
Vật lí
Tuân
Vật lí
Tuân
Hóa học
Thắm H
Tiếng Anh
Giang
Thứ TưGDCD
Thùy
Toán
Bình
Ngữ văn
Thanh
Sinh học
Tuyến
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thứ NămHóa học
Thắm H
Tiếng Anh
Giang
Toán
Bình
-x-
Thứ SáuThể dục
Hằng
Công nghệ
Anh K
Địa Lí
Trung
Tiếng Anh
Giang
Ngữ văn
Thanh
Thứ BảyNgữ văn
Thanh
Sinh học
Tuyến
Toán
Bình
Sinh hoạt
Thanh
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A4
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thắm H
Hóa học
Thắm H
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Toán
Nga T
Thứ BaLịch Sử
Hường S
Tiếng Anh
Giang
Tin học
HươngT
Thể dục
Hằng
Sinh học
Tuyết
Thứ TưTiếng Anh
Giang
Địa Lí
Chung
Toán
Nga T
Công nghệ
Anh K
Vật lí
Tính
Thứ NămSinh học
Tuyết
Hóa học
Thắm H
Địa Lí
Chung
Ngữ văn
Hưởng
-x-
Thứ SáuNgữ văn
Hưởng
GD QP-AN
Giao G
GDCD
Thùy
Thể dục
Hằng
Vật lí
Tính
Thứ BảyToán
Nga T
Tiếng Anh
Giang
Ngữ văn
Hưởng
Sinh hoạt
Thắm H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A5
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Anh L
Toán
Diệp T
Công nghệ
Anh K
Địa Lí
Hiền
Vật lí
Anh L
Thứ BaGD QP-AN
Giao G
Hóa học
Thắm H
Thể dục
Hằng
Sinh học
Tuyết
Tiếng Anh
Quỳnh
Thứ TưToán
Diệp T
Thể dục
Hằng
Tiếng Anh
Quỳnh
GDCD
Thùy
Sinh học
Tuyết
Thứ NămTin học
HươngT
Toán
Diệp T
Ngữ văn
L.Hoa
-x-
Thứ SáuTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Vật lí
Anh L
Ngữ văn
L.Hoa
Tiếng Anh
Quỳnh
Lịch Sử
Ngọc
Thứ BảyNgữ văn
L.Hoa
Hóa học
Thắm H
Địa Lí
Hiền
Sinh hoạt
Anh L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A6
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
L.Hoa
Ngữ văn
L.Hoa
GDCD
Thùy
Lịch Sử
Hường S
Tiếng Anh
Mỹ
Thứ BaNgữ văn
L.Hoa
Toán
Huân
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Mỹ
Thứ TưSinh học
Tuyết
Công nghệ
Anh K
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Tiếng Anh
Mỹ
Toán
Huân
Thứ NămVật lí
Anh L
Toán
Huân
Hóa học
Sang
-x-
Thứ SáuVật lí
Anh L
Thể dục
Hằng
Sinh học
Tuyết
GD QP-AN
Giao G
Địa Lí
Trung
Thứ BảyThể dục
Hằng
Địa Lí
Trung
Tin học
HươngT
Ngữ văn
L.Hoa
Sinh hoạt
L.Hoa
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A7
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Bình
Địa Lí
Hiền
Toán
Bình
Hóa học
Thắm H
Thứ BaTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GD QP-AN
Triệu
Tiếng Anh
Giang
Ngữ văn
V.Anh
Công nghệ
Anh K
Thứ TưToán
Bình
Tin học
Tuyết T
Tiếng Anh
Giang
Sinh học
Tuyết
Ngữ văn
V.Anh
Thứ NămToán
Bình
Lịch Sử
Hường S
Vật lí
Anh L
GDCD
Thùy
-x-
Thứ SáuNgữ văn
V.Anh
Thể dục
Hằng
Sinh học
Tuyết
Địa Lí
Hiền
Thứ BảyVật lí
Anh L
Hóa học
Thắm H
Tiếng Anh
Giang
Thể dục
Hằng
Sinh hoạt
Bình
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A8
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường S
Công nghệ
Anh K
Thể dục
Hằng
Vật lí
Anh L
Địa Lí
Hiền
Thứ BaSinh học
Thoàn
Ngữ văn
Hưởng
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Giang
Toán
Huân
Thứ TưThể dục
Hằng
Toán
Huân
Tiếng Anh
Giang
Tin học
Tuyết T
Thứ NămTiếng Anh
Giang
Ngữ văn
Hưởng
Sinh học
Thoàn
-x-
Thứ SáuGDCD
Thùy
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Ngữ văn
Hưởng
GD QP-AN
Triệu
Toán
Huân
Thứ BảyHóa học
Sang
Vật lí
Anh L
Địa Lí
Hiền
Lịch Sử
Hường S
Sinh hoạt
Hường S
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A9
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Ngọc
GDCD
Thùy
Vật lí
Tính
GD QP-AN
Triệu
Toán
Diệp T
Thứ BaToán
Diệp T
Ngữ văn
Thanh
Tiếng Anh
Quỳnh
Hóa học
Sang
Thứ TưNgữ văn
Thanh
Vật lí
Tính
Thể dục
Hằng
Tin học
Tuyết T
Toán
Diệp T
Thứ NămTiếng Anh
Quỳnh
Công nghệ
Anh K
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Lịch Sử
Ngọc
-x-
Thứ SáuNgữ văn
Thanh
Tiếng Anh
Quỳnh
Địa Lí
Trung
Sinh học
Thoàn
Thứ BảySinh học
Thoàn
Hóa học
Sang
Thể dục
Hằng
Địa Lí
Trung
Sinh hoạt
Ngọc
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A10
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hưởng
GD QP-AN
Triệu
Ngữ văn
Hưởng
Toán
Diệp T
Vật lí
Tính
Thứ BaĐịa Lí
Anh Đ
Thể dục
Chương
Sinh học
Thoàn
Ngữ văn
Hưởng
Thứ TưTiếng Anh
Quỳnh
Toán
Diệp T
Địa Lí
Anh Đ
GDCD
Thùy
Thứ NămToán
Diệp T
Tiếng Anh
Quỳnh
Tin học
HươngT
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
-x-
Thứ SáuCông nghệ
Anh K
Lịch Sử
Hường S
Hóa học
Huyền H
Vật lí
Tính
Tiếng Anh
Quỳnh
Thứ BảyNgữ văn
Hưởng
Thể dục
Chương
Hóa học
Huyền H
Sinh học
Thoàn
Sinh hoạt
Hưởng
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A1
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Giao T
Tiếng Anh
Uyên
Vật lí
Hà L
Thể dục
Anh TD
Toán
Giao T
Thứ BaTin học
Đ Ngân
Thể dục
Anh TD
Tiếng Anh
Uyên
Lịch Sử
Hảo
Hóa học
Huyền H
Thứ TưTin học
Đ Ngân
Ngữ văn
Nhung V
Toán
Giao T
Lịch Sử
Hảo
Thứ NămTiếng Anh
Uyên
GDCD
Thùy
Ngữ văn
Nhung V
Địa Lí
Hiền
-x-
Thứ SáuHóa học
Huyền H
Sinh học
Thoàn
Công nghệ
Văn
Toán
Giao T
Vật lí
Hà L
Thứ BảyNgữ văn
Nhung V
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GD QP-AN
Triệu
Sinh hoạt
Giao T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A2
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hà L
Vật lí
Hà L
Toán
Huyên T
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Công nghệ
Văn
Thứ BaGDCD
Thùy
Ngữ văn
Diệp V
Thể dục
Anh TD
Vật lí
Hà L
Thứ TưThể dục
Anh TD
Tiếng Anh
Giang
Tin học
Đ Ngân
Toán
Huyên T
Thứ NămNgữ văn
Diệp V
Tin học
Đ Ngân
Hóa học
Huyền H
Lịch Sử
Khoa
-x-
Thứ SáuSinh học
Thoàn
Hóa học
Huyền H
Địa Lí
Hiền
Lịch Sử
Khoa
Tiếng Anh
Giang
Thứ BảyTiếng Anh
Giang
Ngữ văn
Diệp V
GD QP-AN
Triệu
Toán
Huyên T
Sinh hoạt
Hà L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A3
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nhung V
Ngữ văn
Nhung V
Toán
Giao T
GDCD
Thùy
Thứ BaTiếng Anh
Uyên
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thể dục
Chương
Hóa học
Chuyên
Lịch Sử
Hảo
Thứ TưTiếng Anh
Uyên
Hóa học
Chuyên
Lịch Sử
Hảo
Ngữ văn
Nhung V
Thứ NămTin học
Đ Ngân
Sinh học
Thoàn
Vật lí
Tính
Ngữ văn
Nhung V
-x-
Thứ SáuVật lí
Tính
Tin học
Đ Ngân
Tiếng Anh
Uyên
Địa Lí
Thuý
Toán
Giao T
Thứ BảyThể dục
Chương
GD QP-AN
Triệu
Toán
Giao T
Công nghệ
Văn
Sinh hoạt
Nhung V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A4
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Huyên T
Công nghệ
Văn
Sinh học
Tuyến
Toán
Huyên T
Thứ BaNgữ văn
Nga V
Tin học
Đ Ngân
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GDCD
Thùy
Thứ TưToán
Huyên T
Tiếng Anh
Uyên
Vật lí
Tính
GD QP-AN
Triệu
Ngữ văn
Nga V
Thứ NămLịch Sử
Khoa
Địa Lí
Hiền
Thể dục
Chương
Tiếng Anh
Uyên
-x-
Thứ SáuTiếng Anh
Uyên
Vật lí
Tính
Tin học
Đ Ngân
Hóa học
Chuyên
Lịch Sử
Khoa
Thứ BảyNgữ văn
Nga V
Hóa học
Chuyên
Toán
Huyên T
Thể dục
Chương
Sinh hoạt
Huyên T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A5
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hảo
Tin học
Đ Ngân
GD QP-AN
Triệu
GDCD
Thùy
Toán
Cường
Thứ BaĐịa Lí
Thuý
Vật lí
Tính
Sinh học
Tuyến
Toán
Cường
Thứ TưNgữ văn
Nhung V
Tin học
Đ Ngân
Thể dục
Chương
Vật lí
Tính
Tiếng Anh
Uyên
Thứ NămNgữ văn
Nhung V
Tiếng Anh
Uyên
Công nghệ
Văn
-x-
Thứ SáuHóa học
Chuyên
Thể dục
Chương
Lịch Sử
Hảo
Tiếng Anh
Uyên
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thứ BảyHóa học
Chuyên
Lịch Sử
Hảo
Toán
Cường
Ngữ văn
Nhung V
Sinh hoạt
Hảo
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A6
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Diệp V
Lịch Sử
Khoa
Toán
Cường
Tiếng Anh
Uyên
Hóa học
Huyền H
Thứ BaThể dục
Chương
GDCD
Thùy
GD QP-AN
Triệu
Vật lí
Hà L
Tin học
Đ Ngân
Thứ TưĐịa Lí
Thuý
Sinh học
Tuyến
Tiếng Anh
Uyên
Toán
Cường
Tin học
Đ Ngân
Thứ NămHóa học
Huyền H
Vật lí
Hà L
Ngữ văn
Diệp V
Thể dục
Chương
-x-
Thứ SáuLịch Sử
Khoa
Tiếng Anh
Uyên
Ngữ văn
Diệp V
Công nghệ
Văn
Thứ BảyToán
Cường
Ngữ văn
Diệp V
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Sinh hoạt
Diệp V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A7
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hiền
Lịch Sử
Hảo
Ngữ văn
Dung V
Tin học
Đ Ngân
Tiếng Anh
Uyên
Thứ BaToán
Bằng
Ngữ văn
Dung V
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thứ TưNgữ văn
Dung V
Lịch Sử
Hảo
Toán
Bằng
Tiếng Anh
Uyên
Sinh học
Tuyến
Thứ NămToán
Bằng
Tiếng Anh
Uyên
Công nghệ
Văn
Thể dục
Anh TD
-x-
Thứ SáuThể dục
Anh TD
GD QP-AN
Triệu
Hóa học
Chuyên
Vật lí
Hà L
Tin học
Đ Ngân
Thứ BảyĐịa Lí
Hiền
GDCD
Ngọc
Vật lí
Hà L
Hóa học
Chuyên
Sinh hoạt
Hiền
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A8
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nga V
Thể dục
Anh TD
Công nghệ
Văn
Vật lí
Hà L
Lịch Sử
Khoa
Thứ BaSinh học
Tuyến
Hóa học
Chuyên
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Tiếng Anh
Trang
Tin học
Biển
Thứ TưHóa học
Chuyên
Địa Lí
Thuý
Ngữ văn
Nga V
Tiếng Anh
Trang
Toán
Bằng
Thứ NămTin học
Biển
Thể dục
Anh TD
Toán
Bằng
Vật lí
Hà L
-x-
Thứ SáuToán
Bằng
GD QP-AN
Triệu
Ngữ văn
Nga V
Thứ BảyTiếng Anh
Trang
Ngữ văn
Nga V
Lịch Sử
Khoa
GDCD
Ngọc
Sinh hoạt
Nga V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A9
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tuyến
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Ngữ văn
Nga V
Hóa học
Chuyên
Tiếng Anh
Trang
Thứ BaThể dục
Anh TD
Địa Lí
Thuý
Tin học
Biển
Sinh học
Tuyến
Tiếng Anh
Trang
Thứ TưNgữ văn
Nga V
GD QP-AN
Triệu
Hóa học
Chuyên
Toán
Cường
Thứ NămThể dục
Anh TD
Công nghệ
Văn
Vật lí
Hà L
Tin học
Biển
-x-
Thứ SáuLịch Sử
Hảo
Tiếng Anh
Trang
GDCD
Ngọc
Toán
Cường
Thứ BảyLịch Sử
Hảo
Vật lí
Hà L
Ngữ văn
Nga V
Toán
Cường
Sinh hoạt
Tuyến
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 10A10
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Văn
Ngữ văn
Diệp V
Sinh học
Thoàn
Hóa học
Chuyên
Thứ BaTin học
Biển
Tiếng Anh
Trang
Thể dục
Anh TD
GD QP-AN
Triệu
Vật lí
Tính
Thứ TưToán
Huân
Thể dục
Anh TD
Hóa học
Chuyên
Lịch Sử
Hảo
Tiếng Anh
Trang
Thứ NămToán
Huân
Ngữ văn
Diệp V
Tin học
Biển
Vật lí
Tính
-x-
Thứ SáuTiếng Anh
Trang
Toán
Huân
Công nghệ
Văn
Địa Lí
Thuý
Thứ BảyNgữ văn
Diệp V
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GDCD
Ngọc
Lịch Sử
Hảo
Sinh hoạt
Văn
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A1
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hải
Hóa học
Sang
Công nghệ
Hoa CN
Địa Lí
Trung
Toán
Thái
Thứ BaNgữ văn
Hiếu
Tin học
Tuyết T
GD QP-AN
Giao G
Toán
Thái
Thứ TưToán
Thái
Vật lí
Hải
Ngữ văn
Hiếu
Tiếng Anh
Mỹ
Thứ NămGDCD
Thùy
Lịch Sử
Khoa
Thể dục
Anh TD
Ngữ văn
Hiếu
-x-
Thứ SáuVật lí
Hải
Tiếng Anh
Mỹ
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thể dục
Anh TD
Sinh học
Tuyết
Thứ BảyCông nghệ
Hoa CN
Tiếng Anh
Mỹ
Hóa học
Sang
Tin học
Tuyết T
Sinh hoạt
Hải
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A2
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Yến S
Tin học
Tuyết T
Toán
Thái
Công nghệ
Hoa CN
Ngữ văn
V.Anh
Thứ BaHóa học
Sang
Ngữ văn
V.Anh
GD QP-AN
Giao G
GDCD
Thùy
Tin học
Tuyết T
Thứ TưTiếng Anh
Lương
Vật lí
Hải
Sinh học
Tuyết
Công nghệ
Hoa CN
Địa Lí
Thuý
Thứ NămToán
Thái
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Lương
-x-
Thứ SáuThể dục
Nam
Tiếng Anh
Lương
Toán
Thái
Ngữ văn
V.Anh
Thứ BảyTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thể dục
Nam
Vật lí
Hải
Lịch Sử
Yến S
Sinh hoạt
Yến S
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A3
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Sang
Toán
Tĩnh
Tiếng Anh
Mỹ
Tin học
Tuyết T
Thứ BaVật lí
Hương L
Thể dục
Nam
Công nghệ
Hoa CN
Tiếng Anh
Mỹ
Ngữ văn
Dung V
Thứ TưTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GDCD
Thùy
Ngữ văn
Dung V
Vật lí
Hương L
Công nghệ
Hoa CN
Thứ NămGD QP-AN
Giao G
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Mỹ
Lịch Sử
Yến S
-x-
Thứ SáuSinh học
Tuyết
Ngữ văn
Dung V
Toán
Tĩnh
Hóa học
Sang
Thứ BảyThể dục
Nam
Tin học
Tuyết T
Địa Lí
Trung
Toán
Tĩnh
Sinh hoạt
Sang
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A4
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tĩnh
Tiếng Anh
Lương
Thể dục
Nam
Tin học
Tuyết T
Toán
Tĩnh
Thứ BaCông nghệ
Hoa CN
Tiếng Anh
Lương
Ngữ văn
Hiếu
Địa Lí
Thuý
Vật lí
Hải
Thứ TưVật lí
Hải
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Hóa học
Huy
Tiếng Anh
Lương
Ngữ văn
Hiếu
Thứ NămLịch Sử
Yến S
Ngữ văn
Hiếu
GD QP-AN
Giao G
-x-
Thứ SáuToán
Tĩnh
Hóa học
Huy
Sinh học
Thoàn
Thể dục
Nam
GDCD
Thùy
Thứ BảyToán
Tĩnh
Tin học
Tuyết T
Công nghệ
Hoa CN
Sinh hoạt
Tĩnh
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A5
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Ngân T
Thể dục
Nam
Sinh học
Thoàn
Lịch Sử
Khoa
Công nghệ
Hoa CN
Thứ BaTiếng Anh
Lương
Vật lí
Hải
Địa Lí
Thuý
Tin học
Tuyết T
Ngữ văn
Hiếu
Thứ TưNgữ văn
Hiếu
Thể dục
Nam
Toán
Ngân T
Thứ NămNgữ văn
Hiếu
GD QP-AN
Giao G
Tiếng Anh
Lương
Hóa học
Huy
-x-
Thứ SáuTiếng Anh
Lương
Toán
Ngân T
Hóa học
Huy
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GDCD
Hường S
Thứ BảyTin học
Tuyết T
Công nghệ
Hoa CN
Toán
Ngân T
Vật lí
Hải
Sinh hoạt
Ngân T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A6
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thuý
Tiếng Anh
Mỹ
Tin học
Tuyết T
Thể dục
Nam
Hóa học
Huy
Thứ BaTin học
Tuyết T
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT2
Thể dục
Nam
Công nghệ
Anh K
Toán
Hoà
Thứ TưVật lí
Hương L
Toán
Hoà
Địa Lí
Thuý
Ngữ văn
Dung V
Công nghệ
Anh K
Thứ NămSinh học
Thoàn
Hóa học
Huy
GD QP-AN
Giao G
Tiếng Anh
Mỹ
-x-
Thứ SáuLịch Sử
Yến S
GDCD
Yến S
Toán
Hoà
Ngữ văn
Dung V
Thứ BảyNgữ văn
Dung V
Tiếng Anh
Mỹ
Vật lí
Hương L
Sinh hoạt
Thuý
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A7
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hoài
GD QP-AN
Giao G
Tiếng Anh
Mỹ
Hóa học
Huy
Địa Lí
Trung
Thứ BaCông nghệ
Anh K
Toán
Hoà
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT2
Tin học
HươngT
Vật lí
Hương L
Thứ TưCông nghệ
Anh K
Tiếng Anh
Mỹ
Thể dục
Anh TD
Toán
Hoà
Vật lí
Hương L
Thứ NămToán
Hoà
Hóa học
Huy
Ngữ văn
Hoài
-x-
Thứ SáuNgữ văn
Hoài
Thể dục
Anh TD
Tiếng Anh
Mỹ
Lịch Sử
Yến S
Thứ BảyGDCD
Hường S
Tin học
HươngT
Sinh học
Thoàn
Ngữ văn
Hoài
Sinh hoạt
Hoài
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A8
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Khoa
Ngữ văn
V.Anh
Toán
Ngân T
Công nghệ
Anh K
Tiếng Anh
Lương
Thứ BaTin học
HươngT
Toán
Ngân T
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT2
Ngữ văn
V.Anh
Thứ TưThể dục
Nam
Vật lí
Hương L
Ngữ văn
V.Anh
Tiếng Anh
Lương
Thứ NămCông nghệ
Anh K
Địa Lí
Trung
Sinh học
Thoàn
Tin học
HươngT
-x-
Thứ SáuToán
Ngân T
Lịch Sử
Khoa
GD QP-AN
Giao G
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Lương
Thứ BảyVật lí
Hương L
GDCD
Hường S
Thể dục
Nam
Hóa học
Sang
Sinh hoạt
Khoa
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A9
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hoa CN
Ngữ văn
Hoài
Tiếng Anh
Lương
Tin học
HươngT
Thứ BaThể dục
Nam
GDCD
Hường S
Tiếng Anh
Lương
Toán
Hoà
Công nghệ
Hoa CN
Thứ TưGD QP-AN
Giao G
Thể dục
Nam
Công nghệ
Hoa CN
Hóa học
Huy
Toán
Hoà
Thứ NămTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Ngữ văn
Hoài
Sinh học
Tuyết
Địa Lí
Trung
-x-
Thứ SáuToán
Hoà
Tiếng Anh
Lương
Hóa học
Huy
Vật lí
Hương L
Thứ BảyLịch Sử
Yến S
Vật lí
Hương L
Ngữ văn
Hoài
Tin học
HươngT
Sinh hoạt
Hoa CN
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 11A10
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hương L
GDCD
Hường S
Tiếng Anh
Lương
Tin học
HươngT
Ngữ văn
Dung V
Thứ BaSinh học
Tuyết
Vật lí
Hương L
Toán
Thái
Thể dục
Nam
Tiếng Anh
Lương
Thứ TưHóa học
Huy
Ngữ văn
Dung V
Tiếng Anh
Lương
Toán
Thái
Thứ NămHóa học
Huy
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Địa Lí
Trung
Công nghệ
Anh K
-x-
Thứ SáuGD QP-AN
Giao G
Toán
Thái
Thể dục
Nam
Vật lí
Hương L
Công nghệ
Anh K
Thứ BảyTin học
HươngT
Lịch Sử
Yến S
Ngữ văn
Dung V
Sinh hoạt
Hương L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A1
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nga T
Ngữ văn
Thanh
Toán
Nga T
Sinh học
Tuyến
Công nghệ
Anh K
Thứ BaNgữ văn
Thanh
Tiếng Anh
Quỳnh
Toán
Nga T
Thứ TưĐịa Lí
Anh Đ
Toán
Nga T
GD QP-AN
Giao G
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Tiếng Anh
Quỳnh
Thứ NămThể dục
Chương
Tin học
HươngT
Địa Lí
Anh Đ
Hóa học
Thắm H
-x-
Thứ SáuLịch Sử
Ngọc
Tiếng Anh
Quỳnh
Thể dục
Chương
GDCD
Thùy
Vật lí
Anh L
Thứ BảyHóa học
Thắm H
Sinh học
Tuyến
Vật lí
Anh L
Ngữ văn
Thanh
Sinh hoạt
Nga T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A2
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Huyền H
Hóa học
Huyền H
Vật lí
Anh L
Thể dục
Hằng
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thứ BaTiếng Anh
Quỳnh
Tiếng Anh
Quỳnh
Hóa học
Huyền H
Ngữ văn
L.Hoa
Tin học
HươngT
Thứ TưSinh học
Tuyến
Tiếng Anh
Quỳnh
Địa Lí
Anh Đ
GD QP-AN
Giao G
Toán
Nga T
Thứ NămLịch Sử
Hường S
Ngữ văn
L.Hoa
Địa Lí
Anh Đ
-x-
Thứ SáuToán
Nga T
GDCD
Thùy
Vật lí
Anh L
Công nghệ
Anh K
Ngữ văn
L.Hoa
Thứ BảySinh học
Tuyến
Thể dục
Hằng
Toán
Nga T
Sinh hoạt
Huyền H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A3
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thanh
Tin học
HươngT
Địa Lí
Trung
GD QP-AN
Giao G
Lịch Sử
Hường S
Thứ BaThể dục
Hằng
Vật lí
Tuân
Vật lí
Tuân
Hóa học
Thắm H
Tiếng Anh
Giang
Thứ TưGDCD
Thùy
Toán
Bình
Ngữ văn
Thanh
Sinh học
Tuyến
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Thứ NămHóa học
Thắm H
Tiếng Anh
Giang
Toán
Bình
-x-
Thứ SáuThể dục
Hằng
Công nghệ
Anh K
Địa Lí
Trung
Tiếng Anh
Giang
Ngữ văn
Thanh
Thứ BảyNgữ văn
Thanh
Sinh học
Tuyến
Toán
Bình
Sinh hoạt
Thanh
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A4
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thắm H
Hóa học
Thắm H
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Toán
Nga T
Thứ BaLịch Sử
Hường S
Tiếng Anh
Giang
Tin học
HươngT
Thể dục
Hằng
Sinh học
Tuyết
Thứ TưTiếng Anh
Giang
Địa Lí
Chung
Toán
Nga T
Công nghệ
Anh K
Vật lí
Tính
Thứ NămSinh học
Tuyết
Hóa học
Thắm H
Địa Lí
Chung
Ngữ văn
Hưởng
-x-
Thứ SáuNgữ văn
Hưởng
GD QP-AN
Giao G
GDCD
Thùy
Thể dục
Hằng
Vật lí
Tính
Thứ BảyToán
Nga T
Tiếng Anh
Giang
Ngữ văn
Hưởng
Sinh hoạt
Thắm H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A5
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Anh L
Toán
Diệp T
Công nghệ
Anh K
Địa Lí
Hiền
Vật lí
Anh L
Thứ BaGD QP-AN
Giao G
Hóa học
Thắm H
Thể dục
Hằng
Sinh học
Tuyết
Tiếng Anh
Quỳnh
Thứ TưToán
Diệp T
Thể dục
Hằng
Tiếng Anh
Quỳnh
GDCD
Thùy
Sinh học
Tuyết
Thứ NămTin học
HươngT
Toán
Diệp T
Ngữ văn
L.Hoa
-x-
Thứ SáuTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Vật lí
Anh L
Ngữ văn
L.Hoa
Tiếng Anh
Quỳnh
Lịch Sử
Ngọc
Thứ BảyNgữ văn
L.Hoa
Hóa học
Thắm H
Địa Lí
Hiền
Sinh hoạt
Anh L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A6
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
L.Hoa
Ngữ văn
L.Hoa
GDCD
Thùy
Lịch Sử
Hường S
Tiếng Anh
Mỹ
Thứ BaNgữ văn
L.Hoa
Toán
Huân
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Mỹ
Thứ TưSinh học
Tuyết
Công nghệ
Anh K
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Tiếng Anh
Mỹ
Toán
Huân
Thứ NămVật lí
Anh L
Toán
Huân
Hóa học
Sang
-x-
Thứ SáuVật lí
Anh L
Thể dục
Hằng
Sinh học
Tuyết
GD QP-AN
Giao G
Địa Lí
Trung
Thứ BảyThể dục
Hằng
Địa Lí
Trung
Tin học
HươngT
Ngữ văn
L.Hoa
Sinh hoạt
L.Hoa
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A7
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Bình
Địa Lí
Hiền
Toán
Bình
Hóa học
Thắm H
Thứ BaTiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
GD QP-AN
Triệu
Tiếng Anh
Giang
Ngữ văn
V.Anh
Công nghệ
Anh K
Thứ TưToán
Bình
Tin học
Tuyết T
Tiếng Anh
Giang
Sinh học
Tuyết
Ngữ văn
V.Anh
Thứ NămToán
Bình
Lịch Sử
Hường S
Vật lí
Anh L
GDCD
Thùy
-x-
Thứ SáuNgữ văn
V.Anh
Thể dục
Hằng
Sinh học
Tuyết
Địa Lí
Hiền
Thứ BảyVật lí
Anh L
Hóa học
Thắm H
Tiếng Anh
Giang
Thể dục
Hằng
Sinh hoạt
Bình
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A8
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường S
Công nghệ
Anh K
Thể dục
Hằng
Vật lí
Anh L
Địa Lí
Hiền
Thứ BaSinh học
Thoàn
Ngữ văn
Hưởng
Hóa học
Sang
Tiếng Anh
Giang
Toán
Huân
Thứ TưThể dục
Hằng
Toán
Huân
Tiếng Anh
Giang
Tin học
Tuyết T
Thứ NămTiếng Anh
Giang
Ngữ văn
Hưởng
Sinh học
Thoàn
-x-
Thứ SáuGDCD
Thùy
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Ngữ văn
Hưởng
GD QP-AN
Triệu
Toán
Huân
Thứ BảyHóa học
Sang
Vật lí
Anh L
Địa Lí
Hiền
Lịch Sử
Hường S
Sinh hoạt
Hường S
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A9
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Ngọc
GDCD
Thùy
Vật lí
Tính
GD QP-AN
Triệu
Toán
Diệp T
Thứ BaToán
Diệp T
Ngữ văn
Thanh
Tiếng Anh
Quỳnh
Hóa học
Sang
Thứ TưNgữ văn
Thanh
Vật lí
Tính
Thể dục
Hằng
Tin học
Tuyết T
Toán
Diệp T
Thứ NămTiếng Anh
Quỳnh
Công nghệ
Anh K
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
Lịch Sử
Ngọc
-x-
Thứ SáuNgữ văn
Thanh
Tiếng Anh
Quỳnh
Địa Lí
Trung
Sinh học
Thoàn
Thứ BảySinh học
Thoàn
Hóa học
Sang
Thể dục
Hằng
Địa Lí
Trung
Sinh hoạt
Ngọc
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Khoái Châu_(33000707)
 12A10
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hưởng
GD QP-AN
Triệu
Ngữ văn
Hưởng
Toán
Diệp T
Vật lí
Tính
Thứ BaĐịa Lí
Anh Đ
Thể dục
Chương
Sinh học
Thoàn
Ngữ văn
Hưởng
Thứ TưTiếng Anh
Quỳnh
Toán
Diệp T
Địa Lí
Anh Đ
GDCD
Thùy
Thứ NămToán
Diệp T
Tiếng Anh
Quỳnh
Tin học
HươngT
Tiếng Anh TC
Tiếng Anh GT1
-x-
Thứ SáuCông nghệ
Anh K
Lịch Sử
Hường S
Hóa học
Huyền H
Vật lí
Tính
Tiếng Anh
Quỳnh
Thứ BảyNgữ văn
Hưởng
Thể dục
Chương
Hóa học
Huyền H
Sinh học
Thoàn
Sinh hoạt
Hưởng
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 22 Feb 2020 07:29:17

Trở lên trên đỉnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 334
Tháng 12 : 2.436
Năm 2021 : 140.022