A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOA BIỂU CHÍNH KHÓA CƠ SỞ 2 - DÀNH CHO GIÁO VIÊN (Thực hiện từ 02/3/2020)

Thời Khóa Biểu CS2 thực hiện từ 02/3/2020 (dành cho giáo viên)

 

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Mười T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x--x--x--x--x-
Thứ Ba-x--x--x-10B
Toán
-x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x-10B
Toán
-x--x--x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Sơn T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai----x----10E
Toán
10B
Toán
Thứ Ba10E
Toán
-x--x-10A
Toán
---
Thứ Tư10E
Toán
10A
Toán
------
Thứ Năm----x-10B
Toán
10A
Toán
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Tuân T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai----x-10I
Toán
12C
Toán
Thứ Ba-x--x-12B
Toán
---12M
Toán
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x-10C
Toán
---10I
Toán
Thứ Sáu-x-12C
Toán
---10C
Toán
Thứ Bảy-x-10C
Toán
10I
Toán
12C
Toán
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Toàn T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12E
Chào cờ
-x----12M
Toán
---
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư12E
Toán
---12M
Toán
12M
Toán
12B
Toán
Thứ Năm---------12E
Toán
10E
Tin học
Thứ Sáu------12E
Toán
---12B
Toán
Thứ Bảy12B
Toán
10E
Tin học
12E
Toán
-x-12E
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Thao T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x--x--x--x--x-
Thứ Ba---12H
Toán
12I
Toán
---12D
Toán
Thứ Tư12I
Toán
12H
Toán
10B
Tin học
---12D
Toán
Thứ Năm12I
Toán
---12D
Toán
10B
Tin học
12H
Toán
Thứ Sáu12D
Toán
12K
Toán
---12H
Toán
12I
Toán
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Thắm T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x--x-10K
Toán
---10G
Toán
Thứ Ba-x--x-10G
Toán
10K
Toán
Thứ Tư10D
Toán
10K
Toán
10H
Toán
-x-
Thứ Năm-x-10D
Toán
10G
Toán
10H
Toán
Thứ Sáu10H
Toán
10D
Toán
----x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Tg.Linh T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11B
Chào cờ
-x----11E
Toán
11B
Toán
Thứ Ba11B
Toán
11B
Toán
---11H
Toán
11E
Toán
Thứ Tư11H
Toán
11H
Toán
11B
Toán
---11E
Toán
Thứ Năm11H
Toán
---11E
Toán
------
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x-11B
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Th.Linh T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12G
Chào cờ
-x----12A
Toán
---
Thứ Ba12A
Toán
12G
Toán
---12K
Toán
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu12K
Toán
---12G
Toán
12A
Toán
Thứ Bảy12G
Toán
12K
Toán
----x-12G
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hồng T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai----x----11C
Toán
11K
Toán
Thứ Ba11G
Toán
---11K
Toán
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm---------------
Thứ Sáu---------11G
Toán
11C
Toán
Thứ Bảy11G
Toán
11C
Toán
11K
Toán
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hường T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11A
Chào cờ
-x-11A
Toán
11I
Toán
Thứ Ba-x-11A
Toán
11D
Toán
11I
Toán
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu-x-11I
Toán
11D
Toán
11A
Toán
Thứ Bảy-x-----x-11D
Toán
11A
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Dung L
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10A
Chào cờ
-x-10C
Vật lí
10K
Vật lí
10H
Vật lí
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư-x-11E
Vật lí
10C
Vật lí
---11K
Vật lí
Thứ Năm-x-10A
Vật lí
---10H
Vật lí
11K
Vật lí
Thứ Sáu-x----10K
Vật lí
11H
Vật lí
10A
Vật lí
Thứ Bảy-x--x-11H
Vật lí
11E
Vật lí
10A
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hiểu L
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x--x--x--x--x-
Thứ Ba11C
Vật lí
---12C
Vật lí
12B
Vật lí
Thứ Tư12M
Vật lí
12D
Vật lí
12C
Vật lí
Thứ Năm12G
Vật lí
12B
Vật lí
---11C
Vật lí
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy12D
Vật lí
12M
Vật lí
12G
Vật lí
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hường L
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10B
Chào cờ
-x-11D
Vật lí
------
Thứ Ba11A
Vật lí
10B
Vật lí
10I
Vật lí
---10D
Vật lí
Thứ Tư---------10D
Vật lí
10G
Vật lí
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu10E
Vật lí
11D
Vật lí
---10G
Vật lí
10B
Vật lí
Thứ Bảy10I
Vật lí
-x-11A
Vật lí
10E
Vật lí
10B
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Tươi L
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai----x-12H
Vật lí
11G
Vật lí
12A
Vật lí
Thứ Ba------11I
Vật lí
---11B
Vật lí
Thứ Tư11I
Vật lí
12A
Vật lí
---11G
Vật lí
Thứ Năm11B
Vật lí
---12H
Vật lí
---
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Huyền L
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12K
Chào cờ
-x-12I
Vật lí
-x-
Thứ Ba12K
Vật lí
-x--x--x-
Thứ Tư-x--x----12E
Vật lí
Thứ Năm12K
Vật lí
12E
Vật lí
12I
Vật lí
-x--x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x-12K
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Ngần H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11C
Chào cờ
---12K
Hóa học
-x-11D
Hóa học
Thứ Ba------12M
Hóa học
12K
Hóa học
11D
Hóa học
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm---------------
Thứ Sáu---------11C
Hóa học
12D
Hóa học
Thứ Bảy11C
Hóa học
12D
Hóa học
-x-12M
Hóa học
11C
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hiền H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12H
Chào cờ
12B
Hóa học
12A
Hóa học
-x--x-
Thứ Ba-x--x-12H
Hóa học
12A
Hóa học
12E
Hóa học
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu-x--x-12H
Hóa học
12B
Hóa học
12C
Hóa học
Thứ Bảy-x-12E
Hóa học
12C
Hóa học
-x-12H
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Thùy H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12I
Chào cờ
12I
Hóa học
----x----
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư12G
Hóa học
11I
Hóa học
---11G
Hóa học
12I
Hóa học
Thứ Năm------11B
Hóa học
---11I
Hóa học
Thứ Sáu---------11B
Hóa học
12G
Hóa học
Thứ Bảy------11G
Hóa học
-x-12I
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Liên H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11E
Chào cờ
-x-11H
Hóa học
-x--x-
Thứ Ba----x--x--x--x-
Thứ Tư---------11E
Hóa học
11A
Hóa học
Thứ Năm11E
Hóa học
---11H
Hóa học
------
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy---11A
Hóa học
-x----11E
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hà H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x--x--x--x--x-
Thứ Ba10B
Hóa học
-x--x--x--x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm10B
Hóa học
-x--x--x--x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Lộc H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10D
Chào cờ
-------x----
Thứ Ba---------------
Thứ Tư10G
Hóa học
10D
Hóa học
---10A
Hóa học
10K
Hóa học
Thứ Năm10D
Hóa học
10G
Hóa học
10A
Hóa học
---10K
Hóa học
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x-10D
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hiển SV
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x--x--x--x--x-
Thứ Ba12C
Sinh học
---12K
Sinh học
-x--x-
Thứ Tư12H
Sinh học
-------x--x-
Thứ Năm----------x--x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Bích SV
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12A
Chào cờ
11H
Sinh học
-x-12D
Sinh học
11G
Sinh học
Thứ Ba12G
Sinh học
11E
Sinh học
12E
Sinh học
-x--x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm11G
Sinh học
11E
Sinh học
---12A
Sinh học
11D
Sinh học
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x-11H
Sinh học
11D
Sinh học
-x-12A
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Loan SV
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---11C
Sinh học
-x--x--x-
Thứ Ba11K
Sinh học
---11A
Sinh học
----x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x-11I
Sinh học
---11C
Sinh học
11B
Sinh học
Thứ Sáu11A
Sinh học
11B
Sinh học
11K
Sinh học
---11I
Sinh học
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Nhung SV
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10C
Chào cờ
10H
Sinh học
-x----10A
Sinh học
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm------10I
Sinh học
---10B
Sinh học
Thứ Sáu10C
Sinh học
12I
Sinh học
12B
Sinh học
12M
Sinh học
10G
Sinh học
Thứ Bảy10D
Sinh học
-x-10E
Sinh học
10K
Sinh học
10C
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 T.Dung V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11G
Chào cờ
11G
Ngữ văn
---------
Thứ Ba-x----11H
Ngữ văn
11A
Ngữ văn
Thứ Tư11G
Ngữ văn
---11A
Ngữ văn
-x-
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu11H
Ngữ văn
-------x-
Thứ Bảy11A
Ngữ văn
11G
Ngữ văn
-x-11H
Ngữ văn
11G
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hường V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11I
Chào cờ
11I
Ngữ văn
---11E
Ngữ văn
Thứ Ba-x----11E
Ngữ văn
11B
Ngữ văn
-x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu11I
Ngữ văn
---11E
Ngữ văn
11B
Ngữ văn
Thứ Bảy11B
Ngữ văn
-x-11I
Ngữ văn
11I
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Phương V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---------------
Thứ Ba-x-11K
Ngữ văn
11C
Ngữ văn
-x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm11C
Ngữ văn
11K
Ngữ văn
----x-
Thứ Sáu11C
Ngữ văn
11K
Ngữ văn
----x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x----
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hòa V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12M
Chào cờ
12M
Ngữ văn
10B
Ngữ văn
-x-
Thứ Ba-x-12I
Ngữ văn
10A
Ngữ văn
----x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x-12A
Ngữ văn
---12I
Ngữ văn
Thứ Sáu12A
Ngữ văn
12M
Ngữ văn
-x--x-
Thứ Bảy12M
Ngữ văn
12I
Ngữ văn
12A
Ngữ văn
-x-12M
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Tâm V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai------12C
Ngữ văn
---12E
Ngữ văn
Thứ Ba-x--x--x-12H
Ngữ văn
Thứ Tư12C
Ngữ văn
12E
Ngữ văn
11D
Ngữ văn
12H
Ngữ văn
Thứ Năm12H
Ngữ văn
---12E
Ngữ văn
12C
Ngữ văn
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Minh V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x--x--x--x--x-
Thứ Ba-x----------10C
Ngữ văn
Thứ Tư------------10C
Ngữ văn
Thứ Năm---------10C
Ngữ văn
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Thục V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10I
Chào cờ
10B
Ngữ văn
---10I
Ngữ văn
Thứ Ba-x-10A
Ngữ văn
-------x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm10I
Ngữ văn
10K
Ngữ văn
-x-
Thứ Sáu10K
Ngữ văn
10A
Ngữ văn
----x-
Thứ Bảy10B
Ngữ văn
-x-10K
Ngữ văn
10I
Ngữ văn
10I
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Linh V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---10D
Ngữ văn
10G
Ngữ văn
---
Thứ Ba-x-11D
Ngữ văn
10H
Ngữ văn
10E
Ngữ văn
Thứ Tư11D
Ngữ văn
---10G
Ngữ văn
10E
Ngữ văn
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu10D
Ngữ văn
---10G
Ngữ văn
10H
Ngữ văn
Thứ Bảy10E
Ngữ văn
10H
Ngữ văn
10D
Ngữ văn
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Dương V
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---12D
Ngữ văn
----x-
Thứ Ba-x----12D
Ngữ văn
12G
Ngữ văn
---
Thứ Tư12B
Ngữ văn
12G
Ngữ văn
---12K
Ngữ văn
Thứ Năm12B
Ngữ văn
12G
Ngữ văn
---12K
Ngữ văn
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy12K
Ngữ văn
12B
Ngữ văn
12D
Ngữ văn
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Khuyên S
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-------x-12B
Lịch Sử
12M
Lịch Sử
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm10C
GDCD
10E
GDCD
11G
Lịch Sử
10D
GDCD
11A
Lịch Sử
Thứ Sáu11E
Lịch Sử
11C
Lịch Sử
11B
Lịch Sử
---12E
Lịch Sử
Thứ Bảy---10G
GDCD
12D
Lịch Sử
12A
Lịch Sử
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Kiên S
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-------x-10C
Lịch Sử
10E
Lịch Sử
Thứ Ba10A
Lịch Sử
10G
Lịch Sử
10E
Lịch Sử
---10B
Lịch Sử
Thứ Tư10A
GDCD
10B
GDCD
---10B
Lịch Sử
10D
Lịch Sử
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy10C
Lịch Sử
10D
Lịch Sử
10G
Lịch Sử
10A
Lịch Sử
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Tuyển S
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-------x----11H
Lịch Sử
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư---11K
Lịch Sử
11D
Lịch Sử
---11I
Lịch Sử
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hường S
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10K
Chào cờ
10I
Lịch Sử
-x----12G
Lịch Sử
Thứ Ba12I
Lịch Sử
10H
Lịch Sử
10K
Lịch Sử
---12C
Lịch Sử
Thứ Tư------10I
Lịch Sử
---10H
Lịch Sử
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu12H
Lịch Sử
10K
Lịch Sử
---------
Thứ Bảy----x----12K
Lịch Sử
10K
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Nam Đ
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---12K
Địa Lí
---12H
Địa Lí
10K
Địa Lí
Thứ Ba12M
Địa Lí
12G
Địa Lí
---10H
Địa Lí
10A
Địa Lí
Thứ Tư-x-10C
Địa Lí
10E
Địa Lí
12H
Địa Lí
-x-
Thứ Năm10G
Địa Lí
12I
Địa Lí
---12M
Địa Lí
10D
Địa Lí
Thứ Sáu12G
Địa Lí
10B
Địa Lí
12I
Địa Lí
12K
Địa Lí
10I
Địa Lí
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Minh Đ
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12B
Chào cờ
12E
Địa Lí
11G
Địa Lí
------
Thứ Ba11I
Địa Lí
12C
Địa Lí
---12D
Địa Lí
12A
Địa Lí
Thứ Tư-x-12C
Địa Lí
11C
Địa Lí
12B
Địa Lí
-x-
Thứ Năm---12D
Địa Lí
12A
Địa Lí
12B
Địa Lí
---
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy12E
Địa Lí
11E
Địa Lí
11K
Địa Lí
-x-12B
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 V.Anh GD
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---12G
GDCD
-x-12C
GDCD
12B
GDCD
Thứ Ba10I
GDCD
11I
GDCD
11G
GDCD
11D
GDCD
11H
GDCD
Thứ Tư10K
GDCD
12I
GDCD
11E
GDCD
11B
GDCD
12A
GDCD
Thứ Năm10H
GDCD
12K
GDCD
11C
GDCD
11A
GDCD
12M
GDCD
Thứ Sáu11K
GDCD
---12D
GDCD
12E
GDCD
12H
GDCD
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hà A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai----x-10H
Ngoại ngữ
10C
Ngoại ngữ
Thứ Ba-x----10B
Ngoại ngữ
---10H
Ngoại ngữ
Thứ Tư10H
Ngoại ngữ
10G
Ngoại ngữ
10E
Ngoại ngữ
-x-
Thứ Năm10E
Ngoại ngữ
----x--x-10G
Ngoại ngữ
Thứ Sáu10B
Ngoại ngữ
10C
Ngoại ngữ
10E
Ngoại ngữ
Thứ Bảy10G
Ngoại ngữ
10B
Ngoại ngữ
10C
Ngoại ngữ
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Như A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai------12B
Ngoại ngữ
-x----
Thứ Ba11H
Ngoại ngữ
-x--x-12I
Ngoại ngữ
-x-
Thứ Tư11C
Ngoại ngữ
12B
Ngoại ngữ
11I
Ngoại ngữ
11B
Ngoại ngữ
Thứ Năm11I
Ngoại ngữ
11B
Ngoại ngữ
---11H
Ngoại ngữ
Thứ Sáu11G
Ngoại ngữ
12B
Ngoại ngữ
-x-12I
Ngoại ngữ
11H
Ngoại ngữ
Thứ Bảy12I
Ngoại ngữ
11I
Ngoại ngữ
11B
Ngoại ngữ
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Dung A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11D
Chào cờ
11D
Ngoại ngữ
-x-----x-
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm11D
Ngoại ngữ
11A
Ngoại ngữ
11E
Ngoại ngữ
Thứ Sáu11D
Ngoại ngữ
---11A
Ngoại ngữ
11E
Ngoại ngữ
Thứ Bảy11E
Ngoại ngữ
-x--x-11A
Ngoại ngữ
11D
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Ngát A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11K
Chào cờ
10K
Ngoại ngữ
---11K
Ngoại ngữ
10D
Ngoại ngữ
Thứ Ba10K
Ngoại ngữ
11C
Ngoại ngữ
-x-11G
Ngoại ngữ
Thứ Tư11K
Ngoại ngữ
-x-11G
Ngoại ngữ
-x-11C
Ngoại ngữ
Thứ Năm10K
Ngoại ngữ
-x-10D
Ngoại ngữ
----x-
Thứ Sáu---11G
Ngoại ngữ
---10D
Ngoại ngữ
Thứ Bảy11K
Ngoại ngữ
-x-11C
Ngoại ngữ
11K
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hương A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---10A
Ngoại ngữ
12E
Ngoại ngữ
12H
Ngoại ngữ
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư-x-10A
Ngoại ngữ
12K
Ngoại ngữ
10I
Ngoại ngữ
Thứ Năm10A
Ngoại ngữ
12H
Ngoại ngữ
---10I
Ngoại ngữ
12E
Ngoại ngữ
Thứ Sáu-x-12E
Ngoại ngữ
12K
Ngoại ngữ
-x--x-
Thứ Bảy12H
Ngoại ngữ
10I
Ngoại ngữ
12K
Ngoại ngữ
-x----
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Tuyết A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12C
Chào cờ
12A
Ngoại ngữ
---12G
Ngoại ngữ
12D
Ngoại ngữ
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư12A
Ngoại ngữ
----x-12C
Ngoại ngữ
12M
Ngoại ngữ
Thứ Năm-x-12C
Ngoại ngữ
12M
Ngoại ngữ
12D
Ngoại ngữ
12G
Ngoại ngữ
Thứ Sáu12C
Ngoại ngữ
-x-12A
Ngoại ngữ
12D
Ngoại ngữ
12M
Ngoại ngữ
Thứ Bảy-x-12G
Ngoại ngữ
-x--x-12C
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Chiều TD
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---11A
Thể dục
11B
Thể dục
11D
Thể dục
-x-
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm12A
Thể dục
11A
Thể dục
---11B
Thể dục
-x-
Thứ Sáu12I
Thể dục
12H
Thể dục
-------x-
Thứ Bảy11D
Thể dục
12A
Thể dục
12H
Thể dục
12I
Thể dục
-x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Loan TD
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---11K
Thể dục
---10A
Thể dục
-x-
Thứ Ba11E
Thể dục
11C
Thể dục
-------x-
Thứ Tư11E
Thể dục
---11H
Thể dục
11C
Thể dục
-x-
Thứ Năm11K
Thể dục
---11I
Thể dục
11G
Thể dục
-x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy11H
Thể dục
10A
Thể dục
11I
Thể dục
11G
Thể dục
-x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Ý TD
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---12C
Thể dục
12E
Thể dục
----x-
Thứ Ba12E
Thể dục
12D
Thể dục
---12B
Thể dục
-x-
Thứ Tư12K
Thể dục
12D
Thể dục
12B
Thể dục
12G
Thể dục
-x-
Thứ Năm12M
Thể dục
---12K
Thể dục
12G
Thể dục
-x-
Thứ Sáu---12M
Thể dục
---12C
Thể dục
-x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Huy QP
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---12H
GDQP-AN
11C
GDQP-AN
11I
GDQP-AN
-x-
Thứ Ba12B
GDQP-AN
12M
GDQP-AN
---11G
GDQP-AN
-x-
Thứ Tư11A
GDQP-AN
12K
GDQP-AN
11K
GDQP-AN
12I
GDQP-AN
-x-
Thứ Năm12C
GDQP-AN
11H
GDQP-AN
11D
GDQP-AN
----x-
Thứ Sáu11B
GDQP-AN
11E
GDQP-AN
---12A
GDQP-AN
-x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Hồng QP
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10H
Chào cờ
10G
GDQP-AN
12G
GDQP-AN
----x-
Thứ Ba12D
GDQP-AN
10D
GDQP-AN
10C
GDQP-AN
12E
GDQP-AN
-x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu10I
GDQP-AN
10E
GDQP-AN
10B
GDQP-AN
10K
GDQP-AN
-x-
Thứ Bảy10A
GDQP-AN
-x----10H
GDQP-AN
10H
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Thảo CN
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10E
Chào cờ
---10D
Công nghệ
-x----
Thứ Ba10C
Công nghệ
10E
Công nghệ
---10I
Công nghệ
10G
Công nghệ
Thứ Tư---10H
Công nghệ
---10K
Công nghệ
---
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy----x-10A
Công nghệ
10B
Công nghệ
10E
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Cường CN
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---11E
Công nghệ
----x-11C
Công nghệ
Thứ Ba-x--x--x--x----
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x-11K
Công nghệ
12G
Công nghệ
11D
Công nghệ
12A
Công nghệ
Thứ Sáu-x-12D
Công nghệ
11C
Công nghệ
11K
Công nghệ
11D
Công nghệ
Thứ Bảy12C
Công nghệ
12H
Công nghệ
11E
Công nghệ
12E
Công nghệ
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Huy CN
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---11B
Công nghệ
----x-12K
Công nghệ
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư11B
Công nghệ
11A
Công nghệ
12I
Công nghệ
---11H
Công nghệ
Thứ Năm11A
Công nghệ
11G
Công nghệ
---11I
Công nghệ
12B
Công nghệ
Thứ Sáu12M
Công nghệ
---11H
Công nghệ
11I
Công nghệ
11G
Công nghệ
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Nga T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai12D
Chào cờ
-x----12K
Tin học
12I
Tin học
Thứ Ba12H
Tin học
12E
Tin học
---12M
Tin học
12G
Tin học
Thứ Tư12D
Tin học
---12H
Tin học
12K
Tin học
12G
Tin học
Thứ Năm12E
Tin học
12M
Tin học
12C
Tin học
---12D
Tin học
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x-12C
Tin học
12I
Tin học
-x-12D
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Lương T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai10G
Chào cờ
-x----------
Thứ Ba10D
Tin học
10C
Tin học
12A
Tin học
10G
Tin học
10I
Tin học
Thứ Tư10C
Tin học
---10D
Tin học
12A
Tin học
10A
Tin học
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu10A
Tin học
10G
Tin học
10H
Tin học
10I
Tin học
10K
Tin học
Thứ Bảy10K
Tin học
-x-10H
Tin học
---10G
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Tình T
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai11H
Chào cờ
-x----11B
Tin học
---
Thứ Ba11D
Tin học
11H
Tin học
---11E
Tin học
11C
Tin học
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu12B
Tin học
11A
Tin học
11G
Tin học
---11K
Tin học
Thứ Bảy11I
Tin học
----x-12B
Tin học
11H
Sinh hoạt
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 T.Anh 2
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x-10C
Ngoại ngữ 2
11E
Ngoại ngữ 2
11H
Ngoại ngữ 2
11A
Ngoại ngữ 2
Thứ Ba10G
Ngoại ngữ 2
12B
Ngoại ngữ 2
11B
Ngoại ngữ 2
10D
Ngoại ngữ 2
12I
Ngoại ngữ 2
Thứ Tư10I
Ngoại ngữ 2
11C
Ngoại ngữ 2
12C
Ngoại ngữ 2
11K
Ngoại ngữ 2
10B
Ngoại ngữ 2
Thứ Năm12D
Ngoại ngữ 2
10K
Ngoại ngữ 2
10H
Ngoại ngữ 2
10E
Ngoại ngữ 2
11G
Ngoại ngữ 2
Thứ Sáu12E
Ngoại ngữ 2
12G
Ngoại ngữ 2
11I
Ngoại ngữ 2
10A
Ngoại ngữ 2
12K
Ngoại ngữ 2
Thứ Bảy12A
Ngoại ngữ 2
11D
Ngoại ngữ 2
12M
Ngoại ngữ 2
12H
Ngoại ngữ 2
-x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Võ TD
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai------10E
Thể dục
10D
Thể dục
-x-
Thứ Ba10H
Thể dục
---10D
Thể dục
----x-
Thứ Tư10B
Thể dục
10I
Thể dục
10K
Thể dục
10C
Thể dục
-x-
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu10G
Thể dục
10I
Thể dục
10E
Thể dục
10B
Thể dục
-x-
Thứ Bảy10H
Thể dục
10K
Thể dục
10C
Thể dục
10G
Thể dục
---
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Trung Đ
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai-x--x--x--x--x-
Thứ Ba-x--x--x--x--x-
Thứ Tư-x-11B
Địa Lí
11A
Địa Lí
11H
Địa Lí
11D
Địa Lí
Thứ Năm-x--x--x--x--x-
Thứ Sáu-x--x--x--x--x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 Dung H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ Hai---10E
Hóa học
11K
Hóa học
-x--x-
Thứ Ba-x-10I
Hóa học
---10C
Hóa học
-x-
Thứ Tư-x--x--x--x--x-
Thứ Năm-x-10H
Hóa học
10E
Hóa học
11K
Hóa học
-x-
Thứ Sáu-x-10H
Hóa học
10I
Hóa học
10C
Hóa học
-x-
Thứ Bảy-x--x--x--x--x-
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 334
Tháng 12 : 2.443
Năm 2021 : 140.029