A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 03/02/2020 - DÀNH CHO HỌC SINH CS2

TKB cơ sở 2 thực hiện từ 03/02/2020

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2)_(THỰC HIỆN TỪ NGÀY 03/02/2020)
 Lớp 10Lớp 11Lớp 12
T
h


H
a
i
Tiết 1
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
Dung LHường LNhung SVLộc HThảo CNLương THồng QPThục VHường S
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
Hường TTg.Linh TNgần HDung ALiên HT.Dung VTình TV.Dung VNgát A
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
Bích SVMinh ĐTuyết ANga TToàn TTh.Linh THiền HThùy HHuyền LHòa V
          
Tiết 2
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Công nghệNgữ vănNgoại ngữ 2Ngoại ngữLịch SửNgữ vănThể dụcNgữ vănGDQP-AN
Thảo CNHòa VT.Anh 2Ngát AKiên SLinh VVõ TDThục VHồng QP
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
GDCDNgữ vănNgữ vănNgoại ngữCông nghệHóa họcNgữ vănCông nghệThể dục
V.Anh GDV.Dung VPhương VDung ACường CNThùy HT.Dung VHuy CNLoan TD
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Ngoại ngữLịch SửHóa họcSinh họcThể dụcĐịa LíNgoại ngữNgoại ngữLịch SửHóa học
Tuyết AKhuyên SHiền HBích SVÝ TDNam ĐHương ANhư AHường SNgần H
          
Tiết 3
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Thể dụcNgoại ngữThể dụcGDQP-ANVật líToánNgữ vănTin họcNgữ văn
Loan TDHà AVõ TDHồng QPHường LThắm TLinh VLương TThục V
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Hóa họcNgữ vănNgữ vănCông nghệNgoại ngữ 2Ngoại ngữToánNgoại ngữVật lí
Liên HV.Dung VPhương VCường CNT.Anh 2Ngát ATg.Linh TNhư ADung L
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Ngữ vănTin họcĐịa LíNgữ vănHóa họcThể dụcGDQP-ANVật líNgoại ngữNgoại ngữ
Hòa VTình TMinh ĐDương VHiền HÝ TDHuy QPHuyền LHương ATuyết A
          
Tiết 4
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
GDCDThể dụcToánNgữ vănSinh họcNgoại ngữVật líNgoại ngữNgữ văn
Kiên SVõ TDTuân TLinh VNhung SVHà ADung LHương AThục V
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
GDQP-ANToánTin họcToánLịch SửToánNgoại ngữ 2Ngữ vănNgoại ngữ
Huy QPTg.Linh TTình THường TKhuyên SHồng TT.Anh 2V.Dung VNgát A
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Ngữ vănĐịa LíNgoại ngữNgữ vănToánToánNgữ vănVật líĐịa LíGDCD
Hòa VMinh ĐTuyết ADương VToàn TTh.Linh TTâm VHuyền LNam ĐV.Anh GD
          
Tiết 5
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Vật líCông nghệGDCDNgữ vănHóa họcNgoại ngữToánLịch SửTin học
Dung LThảo CNKhuyên SLinh VHiền HHà AThắm THường SLương T
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngoại ngữ 2Công nghệToánToánToánNgoại ngữLịch SửNgữ vănNgoại ngữ
T.Anh 2Huy CNHồng THường TTg.Linh TNhư ATuyển SV.Dung VNgát A
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Sinh họcSinh họcGDCDNgoại ngữNgoại ngữToánNgữ vănĐịa LíNgữ vănToán
Bích SVNhung SVV.Anh GDTuyết AHương ATh.Linh TTâm VNam ĐDương VTuân T
          
T
h


B
a
Tiết 1
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Lịch SửHóa họcTin họcThể dụcToánNgoại ngữ 2Công nghệGDQP-ANGDCD
Kiên SHà HLương TVõ TDSơn TT.Anh 2Thảo CNHồng QPV.Anh GD
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Sinh họcVật líĐịa LíSinh họcThể dụcNgoại ngữNgoại ngữTin họcToán
Loan SVTươi LMinh ĐBích SVLoan TDNgát ANhư ATình THồng T
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
ToánHóa họcTin họcVật líVật líLịch SửSinh họcToánGDQP-ANNgữ văn
Th.Linh TNgần HNga THiểu LHuyền LHường SHiển SVThao THuy QPHòa V
          
Tiết 2
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngữ vănVật líNgữ vănCông nghệGDQP-ANTin họcLịch SửĐịa LíHóa học
Thục VHường LMinh VThảo CNHồng QPLương THường SNam ĐLộc H
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
ToánToánHóa họcNgữ vănNgữ vănThể dụcSinh họcSinh họcToán
Hường TTg.Linh TNgần HLinh VV.Dung VLoan TDBích SVLoan SVHồng T
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
ToánNgoại ngữ 2Sinh họcVật líVật líThể dụcVật líGDCDTin họcGDQP-AN
Th.Linh TT.Anh 2Hiển SVHiểu LHuyền LÝ TDTươi LV.Anh GDNga THuy QP
          
Tiết 3
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngữ vănThể dụcHóa họcToánLịch SửHóa họcNgoại ngữTin họcNgoại ngữ
Thục VVõ TDHiền HThắm TKiên SLộc HHà ALương TNgát A
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
ToánNgoại ngữ 2ToánVật líToánSinh họcThể dụcNgữ vănNgữ văn
Hường TT.Anh 2Hồng THường LTg.Linh TBích SVLoan TDV.Dung VPhương V
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Ngữ vănTin họcĐịa LíToánTin họcToánVật líGDQP-ANNgữ vănThể dục
Hòa VTình TMinh ĐThao TNga TTh.Linh TTươi LHuy QPDương VÝ TD
          
Tiết 4
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Địa LíToánLịch SửNgoại ngữ 2Ngữ vănGDQP-ANNgoại ngữHóa họcToán
Nam ĐMười TKiên ST.Anh 2Linh VHồng QPHà AHiền HThắm T
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Vật líNgữ vănNgữ vănToánTin họcNgữ vănGDCDGDQP-ANSinh học
Hường LV.Dung VPhương VHường TTình TT.Dung VV.Anh GDHuy QPLoan SV
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Địa LíNgoại ngữToánHóa họcNgữ vănTin họcToánNgữ vănNgữ vănVật lí
Minh ĐNhư ATuân TNgần HTâm VNga TThao THòa VDương VHiểu L
          
Tiết 5
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
ToánTin họcNgoại ngữLịch SửNgữ vănVật líHóa họcToánToán
Sơn TThao THà AKiên SLinh VHường LLộc HTuân TThắm T
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngữ vănSinh họcNgoại ngữHóa họcGDCDVật líToánToánTin học
T.Dung VLoan SVNgát ANgần HV.Anh GDTươi LTg.Linh THường TTình T
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Tin họcNgữ vănNgữ vănTin họcĐịa LíĐịa LíHóa họcNgoại ngữ 2ToánVật lí
Lương TDương VTâm VNga TMinh ĐNam ĐHiền HT.Anh 2Th.Linh THiểu L
          
T
h


T
ư
Tiết 1
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Lịch SửToánNgữ vănTin họcNgữ vănToánNgoại ngữNgoại ngữ 2Thể dục
Kiên SSơn TMinh VLương TLinh VThắm THà AT.Anh 2Võ TD
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Thể dụcNgoại ngữNgoại ngữLịch SửThể dụcNgữ vănCông nghệVật líGDCD
Chiều TDNhư ANgát ATuyển SLoan TDT.Dung VHuy CNTươi LV.Anh GD
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
GDQP-ANVật líNgữ vănToánThể dụcNgoại ngữTin họcLịch SửSinh họcToán
Huy QPHiểu LTâm VThao TÝ TDTuyết ANga THường SHiển SVToàn T
          
Tiết 2
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
ToánLịch SửTin họcNgữ vănCông nghệHóa họcToánThể dụcLịch Sử
Sơn TKiên SLương TLinh VThảo CNLộc HThắm TVõ TDHường S
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Địa LíNgoại ngữNgoại ngữ 2GDCDGDQP-ANCông nghệToánThể dụcLịch Sử
Trung ĐNhư AT.Anh 2V.Anh GDHuy QPHuy CNTg.Linh TLoan TDTuyển S
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Thể dụcNgữ vănNgữ vănThể dụcToánVật líĐịa LíToánNgoại ngữTin học
Chiều TDDương VTâm VÝ TDToàn THiểu LNam ĐThao THương ANga T
          
Tiết 3
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
ToánNgoại ngữVật líNgữ vănThể dụcLịch SửToánGDCDCông nghệ
Sơn THà ADung LLinh VVõ TDKiên SThắm TV.Anh GDThảo CN
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngữ vănĐịa LíThể dụcNgữ vănHóa họcGDQP-ANNgoại ngữCông nghệNgoại ngữ
T.Dung VTrung ĐLoan TDTâm VLiên HHuy QPNhư AHuy CNNgát A
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Vật líNgữ vănNgoại ngữ 2Địa LíNgoại ngữVật líThể dụcTin họcVật líĐịa Lí
Tươi LDương VT.Anh 2Minh ĐHương AHiểu LChiều TDNga THuyền LNam Đ
          
Tiết 4
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Hóa họcVật líĐịa LíLịch SửToánThể dụcTin họcNgoại ngữToán
Lộc HHường LNam ĐKiên SSơn TVõ TDLương THương AThắm T
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngữ vănToánGDQP-ANĐịa LíVật líGDCDNgoại ngữLịch SửNgoại ngữ 2
T.Dung VTg.Linh THuy QPTrung ĐDung LV.Anh GDNhư ATuyển ST.Anh 2
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Vật líĐịa LíVật líNgoại ngữNgữ vănHóa họcToánThể dụcVật líThể dục
Tươi LMinh ĐHiểu LTuyết ATâm VThùy HThao TChiều TDHuyền LÝ TD
          
Tiết 5
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngoại ngữNgoại ngữ 2Lịch SửHóa họcToánNgữ vănĐịa LíCông nghệNgoại ngữ
Hương AT.Anh 2Kiên SLộc HSơn TLinh VNam ĐThảo CNNgát A
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Hóa họcHóa họcGDCDVật líToánVật líĐịa LíĐịa LíVật lí
Liên HThùy HV.Anh GDHường LTg.Linh TTươi LTrung ĐMinh ĐDung L
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Tin họcNgoại ngữVật líTin họcVật líNgữ vănNgữ vănCông nghệToánNgoại ngữ
Lương TNhư AHiểu LNga THuyền LDương VTâm VHuy CNThao TTuyết A
          
T
h


N
ă
m
Tiết 1
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
ToánHóa họcSinh họcNgoại ngữĐịa LíNgoại ngữHóa họcNgoại ngữNgữ văn
Sơn THà HNhung SVNgát ANam ĐHà ALộc HHương AThục V
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngoại ngữNgoại ngữVật líGDQP-ANĐịa LíSinh họcThể dụcSinh họcHóa học
Dung ANhư AHiểu LHuy QPMinh ĐBích SVLoan TDLoan SVLiên H
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Vật líToánCông nghệNgoại ngữ 2Ngữ vănNgữ vănThể dụcVật líGDCDTin học
Tươi LToàn TCường CNT.Anh 2Tâm VDương VChiều TDHuyền LV.Anh GDNga T
          
Tiết 2
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngữ vănToánToánToánNgoại ngữĐịa LíSinh họcNgoại ngữNgoại ngữ 2
Thục VMười TTuân TThắm THà ANam ĐNhung SVHương AT.Anh 2
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngoại ngữToánNgữ vănThể dụcSinh họcHóa họcNgoại ngữVật líThể dục
Dung ATg.Linh TPhương VChiều TDBích SVThùy HNhư ATươi LLoan TD
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
GDCDVật líNgoại ngữCông nghệNgữ vănNgữ vănTin họcToánCông nghệToán
V.Anh GDHiểu LTuyết ACường CNTâm VDương VNga TThao THuy CNToàn T
          
Tiết 3
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Hóa họcToánToánToánTin họcSinh họcNgoại ngữ 2Ngữ vănĐịa Lí
Lộc HSơn TTuân TThắm TToàn TNhung SVT.Anh 2Thục VNam Đ
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Sinh họcThể dụcCông nghệSinh họcNgoại ngữĐịa LíHóa họcThể dụcNgữ văn
Loan SVChiều TDCường CNBích SVDung AMinh ĐLiên HLoan TDPhương V
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Ngoại ngữVật líGDQP-ANToánTin họcGDCDVật líNgoại ngữVật líNgữ văn
Tuyết AHiểu LHuy QPThao TNga TV.Anh GDTươi LNhư AHuyền LHòa V
          
Tiết 4
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngoại ngữĐịa LíNgữ vănHóa họcNgoại ngữ 2ToánGDCDNgữ vănVật lí
Hương ANam ĐMinh VLộc HT.Anh 2Thắm TV.Anh GDThục VDung L
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Thể dụcSinh họcLịch SửNgoại ngữHóa họcNgoại ngữToánNgoại ngữGDQP-AN
Chiều TDLoan SVKhuyên SDung ALiên HNgát ATg.Linh TNhư AHuy QP
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Địa LíCông nghệTin họcHóa họcSinh họcVật líNgữ vănHóa họcNgữ vănNgữ văn
Minh ĐHuy CNNga TNgần HBích SVHiểu LTâm VThùy HDương VHòa V
          
Tiết 5
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngoại ngữSinh họcNgữ vănGDCDToánToánNgoại ngữToánHóa học
Hương ANhung SVMinh VKhuyên SSơn TThắm THà ATuân TLộc H
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Công nghệVật líSinh họcNgoại ngữToánNgoại ngữ 2Vật líNgoại ngữCông nghệ
Huy CNTươi LLoan SVDung ATg.Linh TT.Anh 2Dung LNhư ACường CN
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Hóa họcGDCDNgữ vănNgữ vănĐịa LíSinh họcĐịa LíTin họcHóa họcNgoại ngữ
Thùy HV.Anh GDTâm VDương VMinh ĐBích SVNam ĐNga TNgần HTuyết A
          
T
h


S
á
u
Tiết 1
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngữ vănTin họcNgoại ngữThể dụcTin họcNgữ vănToánNgữ vănTin học
Hòa VThao THà AVõ TDToàn TLinh VThắm TThục VLương T
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Vật líNgoại ngữToánCông nghệNgoại ngữNgữ vănCông nghệHóa họcNgữ văn
Hường LNhư AHồng TCường CNDung AT.Dung VHuy CNThùy HPhương V
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Lịch SửGDQP-ANNgoại ngữThể dụcNgoại ngữ 2GDQP-ANGDCDĐịa LíHóa họcSinh học
Khuyên SHuy QPTuyết AÝ TDT.Anh 2Hồng QPV.Anh GDNam ĐNgần HNhung SV
          
Tiết 2
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Vật líNgữ vănGDQP-ANSinh họcNgoại ngữNgữ vănThể dụcVật líToán
Dung LThục VHồng QPNhung SVHà ALinh VVõ TDHường LThắm T
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Công nghệNgữ vănToánToánNgoại ngữNgữ vănGDQP-ANGDCDNgữ văn
Huy CNV.Dung VHồng THường TDung AT.Dung VHuy QPV.Anh GDPhương V
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Hóa họcHóa họcToánLịch SửNgoại ngữNgoại ngữ 2Hóa họcToánThể dụcToán
Thùy HNgần HTuân TKhuyên SHương AT.Anh 2Hiền HThao TÝ TDToàn T
          
Tiết 3
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
GDQP-ANNgữ vănVật líToánNgoại ngữThể dụcTin họcHóa họcNgoại ngữ
Hồng QPThục VDung LThắm THà AVõ TDLương THiền HNgát A
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
ToánGDQP-ANSinh họcTin họcCông nghệCông nghệNgữ vănNgoại ngữ 2Toán
Hường THuy QPLoan SVTình TCường CNHuy CNT.Dung VT.Anh 2Hồng T
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Ngoại ngữThể dụcToánToánGDCDHóa họcNgoại ngữNgữ vănĐịa LíLịch Sử
Tuyết AÝ TDTuân TThao TV.Anh GDThùy HHương AHòa VNam ĐKhuyên S
          
Tiết 4
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngoại ngữ 2Ngoại ngữToánVật líNgữ vănTin họcGDQP-ANLịch SửNgoại ngữ
T.Anh 2Hà ATuân THường LLinh VLương THồng QPHường SNgát A
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngữ vănCông nghệHóa họcNgoại ngữNgữ vănLịch SửVật líToánCông nghệ
T.Dung VHuy CNNgần HDung AV.Dung VKhuyên SDung LHường TCường CN
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Ngữ vănToánThể dụcGDCDHóa họcNgoại ngữToánSinh họcToánĐịa Lí
Hòa VToàn TÝ TDV.Anh GDHiền HTuyết AThao TNhung SVTh.Linh TNam Đ
          
Tiết 5
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Tin họcNgoại ngữHóa họcĐịa LíGDCDVật líNgữ vănSinh họcVật lí
Lương THà AHiền HNam ĐKhuyên SHường LLinh VNhung SVDung L
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngoại ngữGDCDNgoại ngữHóa họcNgữ vănToánTin họcToánSinh học
Dung AV.Anh GDNgát ANgần HV.Dung VHồng TTình THường TLoan SV
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
ToánToánLịch SửNgoại ngữToánCông nghệToánHóa họcNgoại ngữ 2Công nghệ
Th.Linh TTuân THường STuyết AToàn TCường CNThao TThùy HT.Anh 2Huy CN
          
T
h


B

y
Tiết 1
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Tin họcGDCDNgoại ngữNgoại ngữVật líCông nghệNgữ vănThể dụcNgữ văn
Lương TKiên SHà ANgát AHường LThảo CNLinh VVõ TDThục V
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Ngoại ngữLịch SửCông nghệThể dụcNgữ vănTin họcNgữ vănHóa họcHóa học
Dung AKhuyên SCường CNChiều TDV.Dung VTình TT.Dung VThùy HLiên H
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Ngoại ngữ 2Ngữ vănThể dụcVật líGDQP-ANToánLịch SửNgoại ngữNgoại ngữNgữ văn
T.Anh 2Dương VÝ TDHiểu LHồng QPTh.Linh THường SNhư AHương AHòa V
          
Tiết 2
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Ngoại ngữLịch SửNgoại ngữNgoại ngữHóa họcGDCDNgữ vănToánThể dục
Hương AKiên SHà ANgát AHiền HKhuyên SLinh VTuân TVõ TD
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Tin họcThể dụcNgoại ngữNgoại ngữ 2Sinh họcThể dụcNgữ vănToánToán
Tình TChiều TDNhư AT.Anh 2Bích SVLoan TDT.Dung VHường THồng T
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
ToánThể dụcVật líĐịa LíToánNgoại ngữCông nghệNgữ vănTin họcHóa học
Th.Linh TÝ TDHiểu LMinh ĐToàn TTuyết ACường CNHòa VNga TNgần H
          
Tiết 3
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Thể dụcGDQP-ANCông nghệVật líThể dụcNgoại ngữLịch SửToánSinh học
Loan TDHồng QPThảo CNHường LVõ TDHà AHường STuân TNhung SV
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Lịch SửHóa họcVật líNgữ vănVật líToánSinh họcNgoại ngữĐịa Lí
Khuyên SThùy HHiểu LLinh VDung LHồng TBích SVNhư AMinh Đ
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Thể dụcToánHóa họcNgữ vănCông nghệTin họcNgoại ngữNgữ vănToánNgoại ngữ 2
Chiều TDToàn THiền HDương VCường CNNga THương AHòa VTh.Linh TT.Anh 2
          
Tiết 4
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Sinh họcNgữ vănThể dụcTin họcNgoại ngữLịch SửVật líVật líLịch Sử
Nhung SVThục VVõ TDLương THà AKiên SDung LHường LHường S
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
ToánTin họcThể dụcNgữ vănNgoại ngữToánHóa họcNgữ vănNgoại ngữ
Hường TTình TLoan TDLinh VDung AHồng TLiên HV.Dung VNgát A
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Công nghệNgoại ngữToánGDQP-ANLịch SửNgữ vănNgoại ngữ 2Thể dụcThể dụcVật lí
Cường CNNhư ATuân THồng QPKhuyên SDương VT.Anh 2Chiều TDÝ TDHiểu L
          
Tiết 5
10A10B10C10D10E10G10H10I10K
Sinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt
Dung LHường LNhung SVLộc HThảo CNLương THồng QPThục VHường S
         
11A11B11C11D11E11G11H11I11K
Sinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt
Hường TTg.Linh TNgần HDung ALiên HT.Dung VTình TV.Dung VNgát A
         
12A12B12C12D12E12G12H12I12K12M
Sinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạtSinh hoạt
Bích SVMinh ĐTuyết ANga TToàn TTh.Linh THiền HThùy HHuyền LHòa V
          
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 31 Jan 2020 09:01:46

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2)_(THỰC HIỆN TỪ NGÀY 03/02/2020)
 Lớp 10Lớp 11Lớp 12
T
h


H
a
i
Tiết 1?????????
Tiết 2?????????
Tiết 3?????????
Tiết 4?????????
Tiết 5?????????
T
h


B
a
Tiết 1?????????
Tiết 2?????????
Tiết 3?????????
Tiết 4?????????
Tiết 5?????????
T
h


T
ư
Tiết 1?????????
Tiết 2?????????
Tiết 3?????????
Tiết 4?????????
Tiết 5?????????
T
h


N
ă
m
Tiết 1?????????
Tiết 2?????????
Tiết 3?????????
Tiết 4?????????
Tiết 5?????????
T
h


S
á
u
Tiết 1?????????
Tiết 2?????????
Tiết 3?????????
Tiết 4?????????
Tiết 5?????????
T
h


B

y
Tiết 1?????????
Tiết 2?????????
Tiết 3?????????
Tiết 4?????????
Tiết 5?????????
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 31 Jan 2020 09:01:46

Trở lên trên đỉnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 334
Tháng 12 : 2.443
Năm 2021 : 140.029